Αναζήτηση:
English
Διοικητικό Συμβούλιο

περισσότερα
Profile Ομίλου

περισσότερα
Πιστοποιήσεις

περισσότερα
Μερίσματα
Έτος Μέρισμα ανά μετοχή € Ημερομηνία Δικαιώματος Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής
2007 0.060 26/06/2008 04/07/2008
2006 0.050 27/07/2007 06/08/2007
2005 0.070 22/08/2006 30/08/2006
2004 0.0185 07/07/2005 29/08/2005