Αναζήτηση:
English
Διοικητικό Συμβούλιο

περισσότερα
Profile Ομίλου

περισσότερα
Πιστοποιήσεις

περισσότερα
Διαδικασίες

Διαδικασία υποβολής γνωστοποιήσεων Ν.3556
Ενηµέρωση σχετικά µε την διαδικασία υποβολής γνωστοποιήσεων ρυθµιζόµενων
πληροφοριών στην εταιρία από τα υπόχρεα πρόσωπα του Ν.3556 / 2007

Η Εταιρία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε., προς το σκοπό ενηµέρωσης και διευκόλυνσηςτου επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά µε την υποχρέωση και τη διαδικασία δηµοσιοποίησης σηµαντικών συµµετοχών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3556/2007 (εφεξής νόµος), τις προβλέψεις της υπ' αριθµ. 1/434/3.7.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η απόφαση) και τις σχετικές διευκρινίσεις της ερµηνευτικής εγκυκλίου αριθµ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η εγκύκλιος).

ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2 του νόµου, αποτελεί ατοµική υποχρέωση:
(α) κάθε µετόχου εταιρίας, της οποίας οι µετοχές έχουν εισαχθεί σε οργανωµένη αγορά, που αποκτά ή διαθέτει µετοχές που ενσωµατώνουν δικαιώµατα ψήφου, και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών, το ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50%, και 2/3, ή εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου µεγαλύτερο του 10%, σηµειώνει µεταβολή ίση προς ή µεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου του εκδότη, και (β) κάθε προσώπου (µετόχου ή µη) που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώµατα ψήφου της ίδιας της εταιρίας, και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών, το ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ή εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου µεγαλύτερο του 10%, σηµειώνει µεταβολή ίση προς ή µεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου του εκδότη, να ενηµερώσει σχετικώς τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η Εταιρία, για τον υπολογισµό των ανωτέρω ορίων δηµοσιοποίησε το συνολικό αριθµό των δικαιωµάτων ψήφου και το µετοχικό της κεφάλαιο την 18.09.2007, η οποία βρίσκεται αναρτηµένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (www.diassa.gr/ενηµέρωση επενδυτών/πληροφόρηση µετόχων/µετοχικό κεφάλαιο)
Αναλυτικότερα στοιχεία αναφέρονται στα άρθρα 9 έως και 14 του νόµου και στην απόφαση, τα οποία έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr).
Επισηµαίνεται ότι, από την 30.06.2007 (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου) και το αργότερο τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία αυτή, ήτοι µέχρι τις 30.09.2007, τα υπόχρεα πρόσωπα που κατέχουν σηµαντική συµµετοχή επί των δικαιωµάτων ψήφου, µέτοχοι ή µη, οφείλουν να προβούν σε ενηµέρωση του εκδότη για το ποσοστό που κατέχουν επί των δικαιωµάτων ψήφου και επί του κεφαλαίου αυτού, σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10 του νόµου, εκτός εάν έχουν προβεί πριν την ηµεροµηνία αυτή στην ίδια ενηµέρωση βάσει του προϊσχύσαντος π.δ. 51/1992.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(1)Τα πρόσωπα που βαρύνονται µε την υποχρέωση ενηµέρωσης σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10 του νόµου, οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σηµαντικών, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, µεταβολών επί των συµµετοχών τους στα δικαιώµατα ψήφου του εκδότη, ταυτόχρονα προς τον ίδιο τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το συντοµότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών (3) ηµερών διαπραγµάτευσης, η πρώτη των οποίων είναι η εποµένη της ηµεροµηνίας κατά την οποία ο µέτοχος ή το πρόσωπο που απέκτησε τα δικαιώµατα ψήφου:
(α) πληροφορείται την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωµάτων ψήφου, ή
(β) λαµβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωµάτων ψήφου, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας κατά την οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση ή διάθεση ή καθίσταται δυνατή η άσκηση δικαιωµάτων ψήφου, ή 1o χλμ Αττικής Οδού, Θέση τρύπιο Λιθάρι , 196 00 Μάνδρα ,210 - 55.17.900
Στην περίπτωση που το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται µέτοχος της εταιρείας, αντιστοιχεί στα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Νόµου 3556/2007, ο µέτοχος θα πρέπει να ενηµερώνει την Εταιρεία εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 14 του Νόµου 3556/2007.

Η αρµόδια αρχή για την εποπτεία των σχετικών υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ το έντυπο γνωστοποίησης βρίσκεται αναρτηµένο στο διαδικτυακό της τόπο (www.cmc.gov.gr) (Υπηρεσίες/Για το κοινό/Γνωστοποίηση Μεταβολής Σηµαντικής Συµµετοχής)

Επιπλέον ο υπόχρεος µέτοχος θα πρέπει να αποστείλει στην Εταιρεία το ανωτέρω έντυπο γνωστοποίησης νοµίµως υπογεγραµµένο, καταρχήν µε fax και στη συνέχεια σε έντυπη µορφή στην έδρα της Εταιρείας.

Τα στοιχεία της Εταιρείας παρατίθενται κατωτέρω:
ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
Τόπος Υποβολής: 1ο Χλμ Αττικής Οδού, Θέση τρύπιο Λιθάρι,  196 00, Μάνδρα Αττικής
Αρµόδιο Τµήµα: Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων
Υπεύθυνη: κα Αιβαλιώτη Αγγελική
Ώρες υποβολής: 09:00 - 17:00 (εργάσιµες ηµέρες, ήτοι Δευτέρα έως Παρασκευή)
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης: 210 5517958
Φαξ: 210 5517920