Αναζήτηση:
English
Περιβαλλοντική συνείδηση

περισσότερα
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

περισσότερα
Εταιρική Παρουσίαση

περισσότερα
Ανθρώπινο Δυναμικό
Ο Όμιλος αναγνωρίζει το ανθρώπινο δυναμικό, ως βασικό παράγοντα διαφοροποίησης στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον. Στηριζόμαστε στις γνώσεις και στις δυνατότητες όλων των ανθρώπων μας, οποιοδήποτε και αν είναι το επίπεδό τους στην ιεραρχία. Προσελκύουμε, αναπτύσσουμε και διατηρούμε τους καλύτερους επαγγελματίες του χώρου, εξασφαλίζοντας την πρόοδο τους και ανταμείβοντας τις προσπάθειες τους, παρέχοντας στον όμιλο μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

  2006 2007 2008 2009  2010 2011 
Διοικητικό προσωπικό 135 209 225 216  221  281
Τεχνίτες & εργάτες 96 173 181  228  244  293
ΣΥΝΟΛΟ 231 382 406  463  465  574

[Profile] [Ιστορικό] [Διοικητικό Συμβούλιο] [Δομή Ομίλου] [Ανθρώπινο Δυναμικό] [Στατιστικά Κλάδου]