Αναζήτηση:
English
Ιχθυογενετικοί σταθμοί

Επειδή ο γόνος συνιστά την πρωταρχική υλη της ιχθυοκαλλιέργειας, φροντίζουμε να έχουμε πάντα την αναγκαία προσήλωση στη διαδικασία της παραγωγής του. Σαν όμιλος επενδύουμε σε όλα τα στάδια της αναπαραγωγής, τελειοποιώντας και διασφαλίζοντας την ποιότητα και την υγεία όλου των γόνων που παράγουμε.

Ο όμιλος έχει στην ιδιοκτησία του 2 ιχθυογενετικούς σταθμούς, με συνολική παράγωγη της τάξεως των 60.000.000 γόνων το χρόνο. Κάθε ιχθυογενετικός σταθμός ελέγχετε από εξειδικευμένο προσωπικό, που είναι υπεύθυνο για την τήρηση όλων των ποιοτικών παραγωγικών διαδικασιών, σε όλα τα παρατιθέμενα στάδια: τμήμα γεννητόρων/ Τμήμα ζωντανής τροφής/ Τμήμα εκκόλαψης/ Τμήμα απογαλακτισμού/ Τμήμα προπάχυνσης και πάχυνσης/ Τελικά προϊόντα >Γόνος Τσιπούρας , Γόνος Λαυρακιού.

[Ιχθυογενετικοί σταθμοί] [Μονάδες Πάχυνσης] [Μονάδα επεξεργασίας] [Συσκευαστικά κέντρα ] [Κέντρα διανομής]