Αναζήτηση:
English
Μονάδες Πάχυνσης

Η τελειοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας λαμβάνει χώρα στα καθαρά νερά του Αιγαίου πελάγους. Οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές ISO22000 και HACCP, συνδυαζόμενες με ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιχνηλασιμότητας, διασφαλίζουν το κάθε στάδιο της διαδικασίας, καταφέρνοντας να ικανοποιήσουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.

[Ιχθυογενετικοί σταθμοί] [Μονάδες Πάχυνσης] [Μονάδα επεξεργασίας] [Συσκευαστικά κέντρα ] [Κέντρα διανομής]