Αναζήτηση:
English
Κέντρα διανομής

Ο όμιλος έχει αναπτύξει ένα παγκόσμιο δίκτυο διανομής, με δυνατότητες παράδοσης που ξεπερνούν τους 400 τόνους ψαριού εβδομαδιαίως, σε πάνω από 20 χώρες, 52 εβδομάδες το χρόνο.

[Ιχθυογενετικοί σταθμοί] [Μονάδες Πάχυνσης] [Μονάδα επεξεργασίας] [Συσκευαστικά κέντρα ] [Κέντρα διανομής]