Αναζήτηση:
English
Ιχνηλασιμότητα

Η Ιχνηλασιμότητα αναφέρεται στην ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής.

Χάρη στην υλοποίηση και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2000), η ΔΙΑΣ Α.Ε. ανέπτυξε ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. Μέσω συνδυασμού έντυπων και ηλεκτρονικών αρχείων, είναι δυνατή η διασφάλιση πλήρους ιχνηλασιμότητας σε διάφορα επίπεδα: στις πρώτες ύλες, στην εσωτερική μεταφορά ενδιάμεσων προϊόντων, στις διαδικασίες που ακολουθούνται και στις πωλήσεις του τελικού προϊόντος.

Με τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών, είμαστε σε θέση να έχουμε μια πλήρη εικόνα των προϊόντων, αρχίζοντας από τις μονάδες πάχυνσης από όπου προέρχονται, τις ιχθυοτροφές που καταναλώθηκαν, τα ενδεχόμενα είδη φαρμακευτικής αγωγής που εφαρμόστηκαν, ή ακόμα και πιο πίσω στην Ιχθυογεννητική Μονάδα που παρήγαγε το συγκεκριμένο γόνο ή το εκκολαπτήριο γόνου από όπου προήλθαν.

Ο όμιλος Δίας μπορεί να ιχνηλατήσει το τελικό προϊόν μόλις αποσταλεί, εντοπίζοντας τους αποδέκτες συγκεκριμένων παρτίδων. Με αυτό το σύστημα μπορούμε να ιχνηλατούμε εξαρχής το τελικό προϊόν από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποίησε ο προμηθευτής του (μονάδα πάχυνσης ψαριών).

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας ελέγχεται τακτικά από εικονικές ανακλήσεις από το τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας.

[Πιστοποιήσεις] [Ιχνηλασιμότητα] [Περιβαλλοντική συνείδηση] [Εργαστήριο]