Αναζήτηση:
English
Περιβαλλοντική συνείδηση

Ο Δίας έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά μέτρων πιστοποιημένα με ISO 14001 ενθαρρύνοντας τις προσπάθειες που έχουν ως σκοπό την περιβαλλοντολογικά βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη.

Όλες οι ευρωπαϊκές οδηγίες τηρούνται με τον πλέον αυστηρό τρόπο, διασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρο στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στις μονάδες πάχυνσης, είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

[Πιστοποιήσεις] [Ιχνηλασιμότητα] [Περιβαλλοντική συνείδηση] [Εργαστήριο]