Αναζήτηση:
English
Εργαστήριο

Μικροβιολογικοί & φυσικοχημικοί έλεγχοι στα αλιεύματα πραγματοποιούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από την ιχθυογέννεση  μέχρι και την τελική διανομή. Παρόμοιοι έλεγχοι γίνονται στο θαλασσινό νερό και στο νερό που χρησιμοποιείται στα συσκευαστήρια και τις λοιπές εγκαταστάσεις του Ομίλου.  

Ο έλεγχος της  ποιότητας του θαλασσινού νερού στις εγκαταστάσεις πάχυνσης εκτός των άλλων διασφαλίζει τη δέσμευση της εταιρείας σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Τέλος σε συνεργασία με τους προμηθευτές ιχθυοτροφών η εταιρεία προχωρά ένα βήμα παραπάνω, καθώς με εξειδικευμένους ελέγχους μπορεί να εγγυηθεί την μη ύπαρξη Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών στο πιάτο του καταναλωτή.

[Πιστοποιήσεις] [Ιχνηλασιμότητα] [Περιβαλλοντική συνείδηση] [Εργαστήριο]