Αναζήτηση:
English
Διοικητικό Συμβούλιο

περισσότερα
Profile Ομίλου

περισσότερα
Πιστοποιήσεις

περισσότερα
2011
2011
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

28/06/2011
Γνωστοποίηση Σημαντικών Αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν απο μετοχές σύμφωνα με το Ν.3556/2007
04/01/2011
Γνωστοποίηση Σημαντικών Αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν απο μετοχές σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Δελτία Τύπου

Εταιρικές Ανακοινώσεις

19/12/2011
Ανακοίνωση έγκρισης συγχώνευσης με θυγατρικές
30/09/2011
Ανακοίνωση έγκρισης συγχώνευσης με θυγατρικές
30/06/2011
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης-
09/06/2011
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30/06/2011
09/06/2011
Σχέδιο Αποφάσεων
09/06/2011
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
09/06/2011
Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
26/05/2011
Ανακοίνωση έγκρισης συγχώνευσης με θυγατρικές
28/02/2011
Ανακοίνωση
21/01/2011
ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
12/01/2011
Η ΔΙΑΣ ανέλαβε την διοίκηση της «ΝΙΜΟΣ ΑΒΕΕ»
05/01/2011
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης- Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα
04/01/2011
Παραίτηση Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρίας
04/01/2011
Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
03/01/2011
Εξαγορά ποσοστού της εταιρείας ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι. FAMILY - Α.Ε.