Αναζήτηση:
English
Διοικητικό Συμβούλιο

περισσότερα
Profile Ομίλου

περισσότερα
Πιστοποιήσεις

περισσότερα
2012
2012
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

25/06/2012
Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου
21/06/2012
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
21/06/2012
Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/07 - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3340/2005
15/03/2012
Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/07
15/03/2012
Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/07
15/03/2012
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
06/03/2012
Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/07
06/03/2012
Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/07
06/03/2012
Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/07
06/03/2012
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
16/02/2012
Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/07
16/02/2012
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Δελτία Τύπου

01/03/2012
Επιχειρηματικές Εξελίξεις

Εταιρικές Ανακοινώσεις

07/12/2012
Παραγραφή Μερίσματος Χρήσης 2006
21/09/2012
Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου
03/08/2012
Ανακοίνωση σχετική με την θυγατρική εταιρεία ΖΩΟΝΟΜΗ
01/08/2012
Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
29/06/2012
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
20/06/2012
Γνωστοποίηση Ποσοστού Μετόχων
15/06/2012
Αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας TETHYS OCEAN B.V. προς τους μετόχους της εταιρείας.
06/06/2012
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29/06/2012
06/06/2012
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
06/06/2012
Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
06/06/2012
Σχέδιο Αποφάσεων
25/05/2012
Έκθεση χρηματοοικονομικού Συμβούλου σύμφωνα με το άρ15 του Ν.3461/2006
25/05/2012
Αιτιολογημένη γνώμη του Δ.Σ. επί της Δημόσιας Πρότασης
16/05/2012
Πληροφοριακό Δελτίο Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης
16/05/2012
Ανακοίνωση σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας TETHYS OCEAN B.V. προς τους μετόχους της εταιρίας.
02/05/2012
Ορθή Επανάληψη Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
28/03/2012
Αποχώρηση Γενικού Διευθυντή
21/03/2012
Ανακοίνωση Υποβολής Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης
19/03/2012
Οικονομικό Ημερολόγιο 2012
01/03/2012
Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
25/01/2012
Απόκτηση του 70% της ΝΙΜΟΣ Α.Ε.