Αναζήτηση:
English
2015
2015
Εταιρικές Ανακοινώσεις

21/07/2015
Εκδίκαση Αίτησης Συμφωνίας Εξυγίανσης Αρ.106β
17/07/2015
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 17/07/2015
26/06/2015
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 17/07/2015
26/06/2015
Σχέδιο Αποφάσεων Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 17/07/2015
26/06/2015
Συνολικός Αριθμός Μετόχων και Δικαιωμάτων Ψήφου
26/06/2015
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
02/06/2015
Γνωστοποίηση Νέας Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
04/05/2015
Σε συνέχεια της απάντησης σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
30/04/2015
Απάντηση σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
29/04/2015
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
09/04/2015
Ανακοίνωση σε Απάντηση Ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς
08/04/2015
Απάντηση σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
06/04/2015
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 28/04/2015
06/04/2015
Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
06/04/2015
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
06/04/2015
Σχέδιο αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 28/04/2015
05/02/2015
Ανακοίνωση Αλλαγής (λόγω συγχώνευσης) Βασικού Μετόχου
23/01/2015
Γνωστοποίηση Νέας Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
12/01/2015
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2014
08/01/2015
Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού