Αναζήτηση:
English
2016
2016
Εταιρικές Ανακοινώσεις

05/09/2016
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 05/09/2016
29/07/2016
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 29/07/2016
08/07/2016
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
08/07/2016
Συνολικός Αριθμός Μετόχων και Δικαιωμάτων Ψήφου
08/07/2016
Σχέδιο Αποφάσεων Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29/07/2016
08/07/2016
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29/07/2016
08/07/2016
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 08/07/2016
24/06/2016
Γνωστοποίηση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556
17/06/2016
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
17/06/2016
Σχέδιο Αποφάσεων Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 08/07/2016
17/06/2016
Συνολικός Αριθμός Μετόχων και Δικαιωμάτων Ψήφου
17/06/2016
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 08/07/2016
03/03/2016
Ανακοίνωση σχετικά με απόφαση ΠΠΑ αίτησης 106β
03/03/2016
Γνωστοποίηση Νέας Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου